Tranum Gymnastikforening

Idræt og motion med kammeratskab i fokus

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Tranum Gymnastikforening. Dens hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune.

§ 2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre.

Dette opnås ved at:

have engagerede og velkvalificerede trænere og ledere, som hele tiden gives mulighed for udvikling og uddannelse
foreningen er for alle uanset kvalifikationer og social status
have gode og tilsvarende faciliteter
alle er bevidste om, at den enkelte er en vigtig brik for fællesskabet

§ 3 Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af de respektive specialforbund under Dansk Idrætsforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Desuden kan bestyrelsen træffe beslutning om medlemskab af andre organisationer.

§ 4 Medlemsforhold.

1. Alle kan optages som medlem af foreningen enten som aktivt eller passivt medlem.

2. Udnævnelse af æresmedlemmer kan foretages af bestyrelsen, når mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor.

3. Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt øvrige regler og bestemmelser, som foreningen til enhver tid måtte finde formålstjenstligt at indføre. Ethvert medlem af foreningen er endvidere forpligtet til at overholde de love og bestemmelser, som bliver pålagt foreningen af de organisationer, som foreningen er medlem af.

Utilbørlig omgang med de af foreningen benyttede idrætspladser og lokaler kan medføre erstatningskrav overfor implicerede medlemmer.

4. Bestyrelsen kan, når 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor, tildele karantæne eller ekskludere et medlem på grund af usportslig optræden, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed for at udtale sig.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 12 måneder, kan bestyrelsen bestemme med 8 dages varsel, at ekskludere medlemmet.

Enhver der er udelukket på grund af kontingentrestance kan ikke optages som medlem før kontingentrestancen er indbetalt.

En sådan udelukkelse kan, af det pågældende medlem, indankes for den næstfølgende ordinære generalforsamling, og skal her optages som et særligt punkt på dagsorden.          Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse.

6. Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at medlemmet har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

§ 5 Foreningens struktur.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

2. Foreningens aktiviteter administreres af en bestyrelse samt nedsatte udvalg.

3. Nye idrætsgrene og sportslige aktiviteter kan kun oprettes af bestyrelsen.

§ 6 Kontingent og indskud.

Kontingent og indskud fastsættes af bestyrelsen. Kontingent/indskud opkræves forud og betales senest den på opkrævningen angivne dato.

§ 7 Ordinær generalforsamling.

1. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar/marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på TGF’s hjemmeside – annoncering kan endvidere – om muligt – ske i den lokale presse med samme varsel.

2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på generalforsamlingens dagsorden.

3. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har aktive og passive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har tillige en 1 værge for 1 medlem, der er under 18 år og som ikke er i kontingentrestance.

4. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Administrationsudvalgets forelæggelse af revideret årsregnskab samt budgetter til

godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske i overensstemmelse med § 7.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse.

1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen vedtægtsændringer og foreningens opløsning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

3. Afstemninger skal på begæring fra et enkelt af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt.

4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 11 Valg af bestyrelse

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand og en næstformand samt tre menige medlemmer:

2. Valgmæssigt vil tre af bestyrelsesmedlemmerne være på valg i lige år og de sidste to medlemmer vil være på valg i ulige år. Valgene er for 2 år ad gangen.

3. Såfremt kandidater til en post opnår lige mange stemmer, foretages omvalg blandt disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, sker valget ved lodtrækning.

4. Såfremt et medlem af bestyrelsen fragår i valgperioden, supplerer og konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelsens myndighed

1. Bestyrelsen leder foreningen efter nærværende vedtægter og tegner den samlede forening udadtil. Vedtagne beslutninger og handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Alle afgørelser træffes som almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

5. Over bestyrelsens bestyrelsesmøder og forhandlinger føres en protokol, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

6. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som et andet bestyrelsesmedlem. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af  fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse i forening.

7. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg for løsning af særlige opgaver.

§ 13 Foreningens driftsøkonomi.

1. Bestyrelsen og de enkelte udvalg afleverer løbende regninger/opkrævninger til administrationsudvalget, som foretager betalingen. Administrationsudvalget laver herefter driftsperioderegnskaber opdelt pr. aktive idrætsgrene samt for den samlede forening.

2. Administrationsudvalget udarbejder årsregnskab bestående af resultatopgørelse opdelt pr. aktive idrætsgrene samt resultatopgørelse og status for den samlede forening.

3. Administrationsudvalget udarbejder udkast til drifts-/investeringsbudget. Budgetudkastet skal godkendes af bestyrelsen under hensyn til foreningens samlede økonomi.

4. Foreningens likvide midler indsættes i pengeinstitut, den kontante beholdning må ikke overstige 2.500,00 kr.

5. Ved opgørelse af foreningens driftsresultat træffer bestyrelsen bestemmelse om dets anvendelse.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling tillige med budget for næste år. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 15 Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal forud for generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forandringen er foreslået og behandlet under dagsordens punkt 5 og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at minimum 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er et simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til idrætslige formål.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. marts 2016
Baunehøjvej 7, Tranum, 9460 Brovst - (c) Tranum GF 2024

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk